HAMSOFT

 

 

PcRadio v2.0

Amateur Radio Clock

STRAK v1.17

GRAFIC v6.1

Scanner Database v1.0

PSQSL v2.00

RADIO LOG v3.01

ITALOC v1.5

MICROSAT TELEMETRY v0.6

FODTRACK v1.2

GEOCLOCK v6.1

EARTHWATCH v3.0

JPLCLOCK v9410

BIGTIME

Puntamento Antenna Parabolica v1.0

Weather Radar Plotting Program v2.0

FASTLOG v3.4

OM-ITALIA v6901-2002

DTMF GENERATOR

Call Sign Database v2.1

Band Plan v1.03

Autolog v1.0

PREDICT v2.0.4d

Radioman v1.15g

Grat Circle Bearing v1.4 Hamtimer v3.10 GEOST v1.2

PROPAGATION FORECAST BULLTIN v2.5

WAS Manager v1.00

P C - E C A P v2.10

Sat-Tracking v1.0

THE MCNISH-LINCOLN SUNSPOT PREDICTION

QQSL v5.8

QST SEARCH v3.4.0

Prefix v1.0 Sporadic-E Propagation v1.4

PC Globe v3.0

BEAM v1.11

DSP BLASTER v2.0

FFTDSP v4

MS-DSP v0.41b

Freq, a spectrum analyzer

MicFFT v1.2

SKYGLOBE v3.1

Pianeti

AST MOON Galileo v4.0

 

Free counters!